Zabudli ste podať daňové priznanie?

V prípade že ste daňové priznanie zabudli podať, správca dane spočiatku vyzve daňový subjekt na jeho podanie. Vo výzve ho správca zároveň poučí o následkoch, ktoré ho čakajú v prípade nepodania daňového priznania.

Ak daňovník nereaguje ani na výzvu a daňové priznanie nepodá, správca dane určí daň podľa pomôcok.

Pokuty nasledujú pri týchto porušeniach povinností:

1. Ak nepodáte daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote. Za takéto porušenie správca dane uloží pokutu až vo výške 30 eur až 16-tisíc eur.

2. Ak nepodáte daňové priznanie v lehote, ktorú určil správca dane vo výzve na podanie daňového priznania. Za tento delikt správca dane uloží pokutu vo výške 30 eur až 16-tisíc eur.

3. Ak nepodáte daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote a nepodáte ho ani v lehote, ktorú určil správca dane vo výzve na podanie daňového priznania. Za tento delikt správca dane uloží pokutu vo výške 60 až 32-tisíc eur.

Pokuty vás neminú ani pri neskorom podaní žiadosti a ak sa jedná o omeškanie pri platení dane v ustanovenej lehote, bude vám vyrúbený úrok z omeškania za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti až do dňa platby, vrátane tohto dňa.

V prípade, že tlačivo vyplníte zle, ide o menší prehrešok a zaobíde sa bez pokuty. Správca dane vás vyzve, aby ste neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo ich pravdivosť riadne preukázal.

daňové priznanie

Advertisements

Rovný a rovnejší v daňovom systéme

daňové priznanie

Počas mesiaca marec čítame množstvo návodov a rád na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov. Všade sa môžme dočítať že podľa paragrafu 15 zákona sú dve sadzby dane z príjmov a to:

– 19% zo základu dane, ak je nižší ako 35 022,31 za rok 2014

– 25% zo základu dane, ak ten presiahne čiastku 35 022,31 za rok 2014

Už len to, že máme dve sadzby dane nemá podľa základných ekonomických princípov nič spoločné so zásadou daňovej spravodlivosti, pretože takto štát nedokáže ľudí (daňové subjekty) motivovať zarábať viac, ale skôr ich to núti špekulovať nad daňovou optimalizáciou, inými slovami nad tým ako zaplatiť čo najnižšiu daň pri minimálnom pracovnom nasadení. No najviac ľudí nahnevá a zároveň si povedia, že musia čo najviac “vybabrať” s platením daní jeden holý fakt, ktorý sa skoro nikde neuvádza. Týmto faktom je jedno jednociferné číslo a to 5%. Áno naši ústavní činitelia znášajú / platia iba 5% sadzbu dane z ich príjmu zo závislej činnosti. Pritom mnohí z nich ak nie všetci majú daňový základ vyšší ako spomenutá hranica 35 022,31 €. Toto je už výsmech priamo do očí akýmkoľvek ekonomickým zásadám a princípom a utvrdzuje nás vo fakte, že dane nie sú a asi ani nikdy nebudú spravodlivé ak politici uvažujú v prvom rade nad svojim vlastným prospechom a ľudia (voliči) sú im ukradnutí. A je jedno či sa jedná o pravicových alebo ľavicových politikov. Je to proste jedna kasta ľudí.

 

Ako na daňové priznanie

Existujú dva druhy daňového priznania. Daňové priznanie typu A a daňové priznanie typu B. Typ A používajú fyzické osoby, je to daňové priznanie len pre príjmy zo závislej činnosti. Typ B používajú živnostníci a právnické osoby. Oba druhy tlačív dostanete bezplatne na každom daňovom úrade. Vďaka neustálym zmenám v zákonoch (vrátane daňových zákonov) musí štát každý rok vyrobiť nové tlačivá. K novým tlačivám za rok 2014 sa dostanete až koncom februára 2015, ale podanie daňového priznania musíte stihnúť do konca marca 2015. Môžete požiadať aj o odklad daňového priznania, najlepšie písomne taktiež do konca marca. Ak prídete na chybu alebo na nové skutočnosti ohľadom Vašeho príjmu, môžete podať opravné daňové priznanie. Dôležitou otázkou, ktorú si musí položiť každý daňovník (daňový subjekt) skôr než si vyzdvihne na príslušnom daňovom úrade prázdne tlačivo daňového priznania je: “Musím podávať vôbec daňové priznanie?” Daňové priznanie typu A v zmysle paragrafu 32 zákona podáva v roku 2015 za rok 2014 každý kto dosiahol príjem vyšší ako 1 901,67 eura (vypočítané ako 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka). V prípade právnických osôb t.j. firiem, je situácia jednoduchšia, pretože tie podávajú daňové priznanie vždy a novinkou sú daňové licencie, ktoré postihujú každého bez ohľadu na to či je v zisku alebo v strate, pretože každý subjekt,ktorý nie je platca DPH zaplatí za rok 2014 pri obrate do 50O tis. EUR čiastku (daňovú licenciu) 480 €. Ak ste platca DPH pri rovnakej hranici obratu platíte už 960 € a ak máte obrat nad 500 tis. EUR už musíte zaplatiť 2 880 €. Nech si každý o takomto opatrení urobí svoj názor.

daň