Zabudli ste podať daňové priznanie?

V prípade že ste daňové priznanie zabudli podať, správca dane spočiatku vyzve daňový subjekt na jeho podanie. Vo výzve ho správca zároveň poučí o následkoch, ktoré ho čakajú v prípade nepodania daňového priznania.

Ak daňovník nereaguje ani na výzvu a daňové priznanie nepodá, správca dane určí daň podľa pomôcok.

Pokuty nasledujú pri týchto porušeniach povinností:

1. Ak nepodáte daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote. Za takéto porušenie správca dane uloží pokutu až vo výške 30 eur až 16-tisíc eur.

2. Ak nepodáte daňové priznanie v lehote, ktorú určil správca dane vo výzve na podanie daňového priznania. Za tento delikt správca dane uloží pokutu vo výške 30 eur až 16-tisíc eur.

3. Ak nepodáte daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote a nepodáte ho ani v lehote, ktorú určil správca dane vo výzve na podanie daňového priznania. Za tento delikt správca dane uloží pokutu vo výške 60 až 32-tisíc eur.

Pokuty vás neminú ani pri neskorom podaní žiadosti a ak sa jedná o omeškanie pri platení dane v ustanovenej lehote, bude vám vyrúbený úrok z omeškania za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti až do dňa platby, vrátane tohto dňa.

V prípade, že tlačivo vyplníte zle, ide o menší prehrešok a zaobíde sa bez pokuty. Správca dane vás vyzve, aby ste neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo ich pravdivosť riadne preukázal.

daňové priznanie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s